Tapaustutkimus “Sauna Keski-Venäjän suomensukuisten muinaiskansojen asuinsijoilla”

Kirjoittajat

  • Arja Ahlqvist (vapaa tutkija)

DOI:

https://doi.org/10.61258/mt.127575

Abstrakti

Kysymys niin suomalaisen saunan kuin venäläisen banjankin alkuperästä on puhuttanut pitkään. Saunan alkuperä on usein katsottu lainatuksi. Mikäli saunan varhaiset juuret ovat lähtöisin Venäjän sydänmailta, ne eivät alunperin juonnu isovenäläisväestön parista, joka asettui alueelle vasta reilut tuhatkunta vuotta sitten, vaan heitä edeltäneiden suomensukuisten muinaiskansojen ikiaikaisesta kieli- ja kulttuuriperinnöstä. Keski- ja Pohjois-Venäjän alueille saapuneiden slaavien onkin täytynyt omaksua saunakulttuuri näiden seutujen alkuperäisasukkailta. Saunaa vastaava banja esiintyy isovenäläisillä juuri keski- ja pohjoisvyöhykkeellä eli niillä seuduin, joita suomalais-ugrilaiset kansat ovat perinteisesti asuttaneet. Pääpiirteissään on alueen saunaperinne yhä hyvin tuttua myös suomalaisen näkökulmasta.

Lähdeviitteet

Ahlqvist, A. 2012. Kenttätöissä Keski-Venäjällä: Kljaźma-joen tulvamailla. V.-P. Lehtola, U. Piela & H. Snellman (toim.) Saamenmaa: Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Kalevalaseuran vuosikirja 91: 267–305. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Ahlqvist, A. 2019. Kostroman ulkomuseo ja kupillinen palvoskivi Volgan varrelta. Muinaistutkija 1/2019: 20–33.

Ahlqvist, A. 2020. “Labyrinttikiven” arvoitus. Muinaistutkija 2/2020: 16–34.

Akcorin, V. A. [Акцорин, В. А.] 1996. Фольклор как один из видов национального культурного комплекса марийского народа. В. Г. Кудрявцев (отв. ред.) Историко-культурный комплекс Республики Марий Эл: 11–35. Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский институт.

ALFE = Suhonen, S. (vast. toim.). Atlas Linguarum Fennicarum, 1. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004.

Álgu = Álgu-tietokanta: Saamelaiskielten etymologinen tietokanta. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. <https://kaino.kotus.fi/algu/> (Luettu 21.2.2023)

Arstila, A. 1983. Suomalainen sauna/The Finnish sauna. Espoo: Weilin + Göös.

Blomkvist, E. È & Ganckaja, O. A. [Бломквист, Е. Э. & Ганцкая, О. А.] 1967. Типы русского крестьянского жилища середины XIX – начала XX в. П. И. Кушнер (отв. ред.) Русские: Историко-этнографический атлас: Земледелие, крестьянское жилище, крестьянская одежда. (Середина XIX–начало XX века.): 131–165. Москва: Наука.

Buch, M. 1889. Det finsk-ryska ångbadets ursprung. Aftryck ur: Finska Läkaresällskapets Handlingar, Band 31, Häft 5. Helsingfors: Frenckell & Son.

Carpelan, C. 2004. Arkeologiset löydöt aikaportaina. R. Grünthal (toim.) Ennen, muinoin: Miten menneisyyttämme tutkitaan: 188–212. Tietolipas, 180. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Cypanov, E. A. [Цыпанов, Е. А.] 2013. Названия бани в финно-угорских языках. Финно-угорский мир 2013 (2): 82–85.

DDG = С. В. Бахрушин (отв. ред.). Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. Москва–Ленинград: Изд-во АН СССР, 1950.

Eronen, J. 1997. Koilliseurooppalainen saunakulttuuri kielimaantieteen valossa. Idäntutkimus 2/1997: 25–30.

ÈSRJ = Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка. Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. Том I–IV. Москва: Прогресс, 1964–1973.

GBO = Г. П. Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки. (Список рек и озер). Москва: Наука, 1976.

Habicht, T. 2014. Eesti saun: Saun ja saunakombed eesti pärimuskultuuris. 3. ümbertöötatud ja uuesti kujundatud trükk. [Esmatrükk 1972.] Tallin: TEA kirjastus.

Haruzin, N. N. [Харузин, Н. Н.] 1895. Очерк истории развития жилища у финнов. [Из XXIV и XXV кн. Этнографического Обозрения.] Москва: Т-во Скоропечатни А. А. Левенсон.

Heikel, A. O. 1887. Rakennukset teremisseillä, mordvalaisilla, virolaisilla ja suomalaisilla. Akatemiallinen väitöskirja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. [Näköispainos Helsinki: Salakirjat, 2009.]

Helamaa, Erkki 2000. Saunan ja kiukaan historiaa. J. Pentikäinen (toim.) Löylyn henki: Kolmen mantereen kylvyt: inipi, furo, sauna: 114–123. Helsinki: Rakennustieto Oy.

Ibn-Dasta = Известия о Хозарах, Буртасах, Болгарах, Мадьярах, Славянах и Руссах Абу-Али Ахмеда Бен Омар Ибн-Даста. По рукописи Британского музея в первый раз издал, перевел и объяснил Д. А. Хвольсон. С.-Петербург: Типография Императорской Академии Наук, 1869.

Ivanova, L. I. [Иванова, Л. И.] 2016. Карельская баня: Обряды, верования, народная медицина и духи-хозяева. Москва: Университет Дмитрия Пожарского.

Kolehmainen, A. 1993. Karjalainen vanha kyly. Eno: Koliprint Oy.

KNAB = Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaas. Tallinn: Eesti Keele Instituut. <https://www.eki.ee/knab/knab.htm> (Luettu 18.2.2023)

Komarov, K. I. [Комаров, К. И.] 2005. Археологическая карта России: Ярославская область. Москва: РАН ИА.

Kudrjavcev, V. G. [Кудрявцев, В. Г.] 2004. Деревянное зодчество марийцев. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ.

Kušner, P. I. [Кушнер, П. И.] (отв. ред.) 1967. Русские: Историко-этнографический атлас: Карты: Земледелие, крестьянское жилище, крестьянская одежда: Середина XIX–начало XX века. Москва: Наука.

Laaksonen, P. 2000. Suomalaisen sauna-aatteen synty. J. Pentikäinen (toim.) Löylyn henki: Kolmen mantereen kylvyt: inipi, furo, sauna: 140. Helsinki: Rakennustieto Oy.

Laatikainen, S. 2019: Saunan kansa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lehtinen, I. (toim.) 2005. Marit, mordvalaiset ja udmurtit: Perinteisen kulttuurin tietosanakirja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

LL = Лаврентьевская летопись. Полное собрание русских летописей. Том I. Москва: Языки русской культуры, 1997.

Lyytinen, H. K. 2020. Terve löyly: Maailman hikoilu- ja kylpykulttuureista savusaunan saloihin. Jyväskylä: Kustannus Linna.

Makašina, T. S. [Макашина, Т. С.] 2004. Баня в вологодском свадебном обряде (по материалам XIX – начала XX вв.). В. А. Липинская (отв. ред.). Баня и печь в русской народной традиции: Глава VI: 199–235. Москва: Intrada.

Minasjan, R. S. [Минасян, Р. С.] 1998. Мифологические и исторические корни русской бани. Д. А. Мачинский (науч. ред.) Ладога и эпоха викингов: Четвертые чтения памяти Анны Мачинской. Старая Ладога, 21–23 декабря 1998 г.: Материалы к чтениям: 66–67. С.-Петербург: Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповeдник.

MLKP = Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. <https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/> (Luettu 1.3.2023)

Nikonova, L. I. & Kandrina, I. A. [Никонова, Л. И. & Кандрина, И. А.] 2003. Баня в системе жизнеобеспечения народов Поволжья и Приуралья: Историко-этнографическое исследование. Саранск: Издательство Мордовского университета.

Nikonova, L. I. & Kandrina, I. A. [Никонова, Л. И. & Кандрина, И. А.] 2009. Баня в обрядовой жизни у мордвы. Известия Самарского научного центра Российской академии наук 11 (2): 271–273.

NK = Nestorin kronikka. Akateemikko Dmitri Sergejevitš Lihatšovin venäjänkielisestä tulkinnasta suomentanut Marja-Leena Jaakkola. Kuvittanut Mjud Metšev. Helsinki: WSOY, 1994.

Pentikäinen, J. 2000. Löylyn henki. J. Pentikäinen (toim.) Löylyn henki: Kolmen mantereen kylvyt: inipi, furo, sauna: 102–113. Helsinki: Rakennustieto Oy.

PMJU = Беликов, В. Ю., Ермолаев, С. С. & Колычева, Е. И. (сост.) 1999. Писцовые материалы Ярославского уезда XVI века: Вотчинные земли. С.-Петербург: Изд-во “Дмитрий Буланин”.

Ryvkin, J. R. [Рывкин, Я. Р.] 1992. Баня парит, баня правит... Рывкин, Я. Р. et al. (сост.) Баня, банька, баенка: Любителям и знатокам банного дела: 5–20. Петрозаводск: Карелия.

SKVR = Suomen kansan vanhat runot: Tietokanta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. <https://skvr.fi/> (Luettu 30.1.2023)

SPK = Paikkala, S. (päätoim.) 2007. Suomalainen paikannimikirja. Helsinki: Karttakeskus & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

SRNG = Сороколетов, Ф. П. (гл. ред.) Словарь русских народных говоров. Вып. 35. С.-Петербург: Наука, 2001.

SSA = Kulonen, U.-M. (päätoim.) 2000. Suomen sanojen alkuperä: Etymologinen sanakirja, 3. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Särkikoski, T. 2012. Kiukaan kutsu ja löylyn lumo: Suomalaisen saunomisen vuosikymmeniä. Helsinki: Suomen Saunaseura & Gummerus Kustannus Oy.

Tommila, P. E. 1994. Sauna: Suomalaisen saunan rakentaminen. Helsinki: Rakennusalan Kustantajat RAK.

Treťjakov, P. N. [Третьяков, П. Н.] 1941. К истории племен Верхнего Поволжья в первом тысячелетии н. э./ Материалы и исследования по археологии СССР. № 5. Москва–Ленинград: Изд-во АН СССР, 1941.

UEW = Rédei, K. Uralisches Etymologisches Wörterbuch. Lieferung 7. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988.

Vuorela, T. 1960. Suomensukuiset kansat. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Vuorenjuuri, M. 1967. Sauna kautta aikojen. Helsinki: Otava.

Winter, H. 1940. Saunatietoutta kahden vuosituhannen ajalta. H. J. Viherjuuri (toim.) Saunakirja: Saunaa käsitteleviä kirjoitelmia: 22–45. Helsinki: Otava.

Želtov, A. A. [Желтов, А. А.] 2004a. Бани и банные традиции Северной и Центральной России. В. А. Липинская (отв. ред.) Баня и печь в русской народной традиции: Глава I: 14–67. Москва: Intrada.

Želtov, A. A. [Желтов, А. А.] 2004b. Русская баня и старинный северный быт. И. В. Власова (отв. ред.) Русский Север: Этническая история и народная культура XII–XX века: 280–300. Москва: Наука.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-01-02

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit