Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
  • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
  • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
  • Tekstin riviväli on yksi; kirjasinkoko on 12; tekstissä käytetään kursiivia, ei alleviivausta (paitsi URL-osoitteissa); ja kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun.
  • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.

Kirjoittajan ohjeet

Muinaistutkija on tarkoitettu julkaisukanavaksi arkeologeille ja muille arkeologisen kulttuuriperinnön parissa työskenteleville. Artikkeliehdotuksia ja valmiita artikkeleita voi vapaasti lähettää toimitukseen. Muinaistutkijassa julkaistaan vertaisarvioituja ja vertaisarvioimattomia tieteellisiä artikkeleita (13–20 s.) ja lyhyempiä ajankohtaisartikkeleita (5–10 s.), kuten tutkimushankkeiden esittelyjä, kirja- ja näyttelyarvosteluja, kolumneja, keskusteluja, haastatteluja, matkakertomuksia sekä arkeologiaa koskevia uutisia ja tapahtumatietoja. Julkaisukielinä suositaan suomea ja ruotsia.

Tieteelliset artikkelit käyvät läpi toimituskunnasta riippumattoman vertaisarvioinnin (kaksi tai kolme arvioijaa artikkelia kohden). Muinaistutkija on sitoutunut Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ehtoihin ja vertaisarvioidut artikkelit merkitään kyseisellä tunnuksella. Kirjoittaja ilmoittaa lähettäessään aineiston, onko teksti tarkoitettu vertaisarvioitavaksi artikkeliksi. Kirjoittaja antaa myös suostumuksensa tekstinsä julkaisemiseen sähköisenä vuoden kuluttua alkuperäisestä julkaisusta.

Teksti kirjoitetaan Times New Roman -fontilla, fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1,5. Tekstissä ei tule käyttää muotoiluja, kuten sarkaimia, ylimääräisiä rivinvaihtoja tai itse tehtyjä tavutuksia. Tekstin loppuun liitetään lehteen painettava tieto kirjoittajan toimenkuvasta sekä haluttaessa yhteystiedot. Tieteellisistä artikkeleista tehdään lisäksi noin kuuden virkkeen mittainen tiivistelmä, joka käännetään ruotsiksi/suomeksi. Teksti voidaan lähettää yleisesti käytetyissä tiedostomuodoissa, kuten docx-, doc- ja rtf-muodoissa. Kirjoitukset ladataan Muinaistutkijan toimitusportaaliin.

Kuvat tulee toimittaa tiff- tai jpeg-muodossa erikseen (ei tekstitiedostossa). Kuvien minimikoon olisi hyvä olla 10 x 15 cm ja tarkkuuden 300 dpi (1200 x 1800 pikseliä). Jokaiseen kuvaan liitetään kuvateksti, jonka lopussa on suluissa tiedot kuvaajasta tai piirtäjästä, esim. (Kuvannut: T. Äikäs.) Taulukot tulee tehdä wordin taulukkotoiminnolla ja ne muotoillaan taiton yhteydessä.

Oikeinkirjoituksessa on otettava huomioon erityisesti yhdysviivan ja ajatusviivan käyttö. Ajatusviivaa käytetään esim. vuosilukujen ja sivunumerojen välissä.

Artikkeleissa kirjallisuusviitteet laitetaan leipätekstiin sulkuihin: (Suominen 1998: 11). Useampaan kirjoittajaan viitataan kahden kirjoittajan tapauksessa (Humphrey & Laidlaw 1994: 65) tai jos kirjoittajia on vähintään kolme (Champion et al. 1984: 302). Mikäli tekstissä halutaan kirjallisuusviitteiden lisäksi esittää muita huomautuksia, ne tulevat varsinaisen artikkelin jälkeen loppuviitteiksi.

Bibliografia

Kirjataa eriteltyinä kaikki kirjoituksessa käytetyt arkistolähteet, painetut lähteet, verkkoaineistot sekä tutkimuskirjallisuus (sisältäen verkkojulkaisujen artikkelit). Bibliografia kirjataan seuraavasti (viittausohjelmien valmiista tyyleistä Antiquity on suositeltava lähin vastine, luettelon riippuva muotoilu tehdään taittovaiheessa):

Tutkimuskirjallisuus

Artikkelit julkaisuissa, kirjat, kokoomateokset, myös verkosta löytyvät julkaisut kuten väitöskirjat tai pdf:t tutkimusartikkeleista.

Anyon, R., Ferguson, T.J., Jackson, L. & Lane, L. 2000. Native American oral traditions and archaeology. K. Dongoske, M. Aldenderfer & K. Doehner (toim.) Working Together. Native Americans & Archaeology: 61–66. Washington D.C: Society for American Archaeology.

Halinen, P. 2005. Prehistoric Hunters of Northernmost Lapland: Settlement Patterns and Subsistence Strategies. Iskos 14. Helsinki: Finnish Antiquarian Society.

Ingold, T. 2006. Rethinking the animate, re-animating thought. Ethnos 71(19): 9–20.

Painetut lähteet

Pro gradu -tutkielmat, kaivausraportit ja muu kuin tutkimuskirjallisuus

Ahlbäck, R. 1955. Kökar: näringslivsstudier och dess organization i en utskärsocken. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland Förlag.

Verkkoaineistot

Aineistot ja tekstit, jotka on julkaistu ainoastaan verkkosivuilla, esimerkiksi blogikirjoitukset, tiedotteet ja muinaisjäännösrekisteri Museoviraston verkkosivuilla. Huomaathan, että verkossa saatavilla olevat artikkelien pdf-vedokset ja väitöskirjat eivät ole verkkolähteitä, vaan tutkimuskirjallisuutta.

Sørensen, K. 2003. Flyvrak: World War II Aircraft wrecksites in Norway & Finland. <http://ktsorens.tihlde.org/flyvrak/> (Luettu 11.1.2012)

Kyrilliset aakkoset

Kyrillisin aakkosin kirjoitettujen lähteiden merkintä: Leipätekstissä translitteroituna (SFS 4900 -standardin mukaisesti): (Komarov 1994) ja bibliografiassa seuraavan esimerkin mukaisesti: Komarov, K. I. [Комаров, К. И.] 1994. Археологическая карт России: Ивановская область. Москва: Институт археологии РАН & Министертво культуры РФ.

Artikkelit

Osaston toimintaperiaate

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.