Hiilenvalmistusrakennelmien luokittelun ja ajoittamisen haasteita Suomen alueella:

esimerkkitapauksena Siuntion Ugnsklevenin kuoppamiilut

Kirjoittajat

  • Päivi Maaranen Museovirasto

DOI:

https://doi.org/10.61258/mt.145609

Abstrakti

Artikkelissa esitellään puunhiiltoa käsittelevän esitutkimuksen tuloksia sekä ehdotus erilaisten hiilenval-mistusrakennelmatyyppien luokitteluksi, nimeämiseksi ja ajoittamiseksi. Lisäksi tarkastellaan arkeologis-ten kaivausten tuottamaa tietoa erilaisista hiilenvalmistusrakennelmista. Tapaustutkimuksena käsitellään Siuntion Ugnsklevenissa olevien hiilenvalmistusrakennelmien luonnetta, sijoittumista ja ajoitusta. Kohtees-sa olevat jäännökset arvioidaan pyöreiksi kuoppamiiluiksi, jotka ajoittuvat todennäköisimmin 1700-luvunalkuun. Artikkeli perustuu Arkeologipäivien 2023 esitelmään.

Lähdeviitteet

Bergström, H. 1941. Handbok för kolare, kolning i milaskorstensmilor och kolning i ugn. Stockholm: Jernkontoret. Tredje upplagan.

Brenner, A. & Rancken A. W. 1953. Sjundeå sockens historia I. Sjundeå: Hembygdens vänner i Sjundeå.

Brenner, A. 1955. Sjundeå sockens historia II. Sjundeå: Hembygdens vänner i Sjundeå.

Brenner, A. & Westman, S.-O. 1964. Sjundeå sockens historia III. Sjundeå: Hembygdens vänner i Sjundeå.

Fattenborg, H. 1748. Grönskog; Grönskog, Gårdsböle, Mörsbacka och Palmgård: Egokarta med beskrifning (1748–1748). Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, MHA U Uudistuskartat ja -asiakirjat, B Uudenmaan lääni, Siuntio, B45a:1/1–2. Kansallisarkisto, Astiapalvelu.

Fattenborg, H. 1780. Grönskog; Grönskog, Gårdsböle, Mörsbacka och Palmgård: Karta öfver skogsmarken med delnings- och rösebeskrifningar (1780–1780). Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, MHA U Uudistuskartat ja -asiakirjat, B Uudenmaan lääni, Siuntio, B45a:1/6–8). Kansallisarkisto, Astiapalvelu.

Favorin, M. 1986. Siuntion historia. Siuntio: Siuntion kunta.

Forsström, A. & Latikka, J. 2000. Juankoski, Pikonniemi, hiiliuunit. Uunien dokumentointi. Museovirasto, dokumentointiraportti 20.12.2000. Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna, Kulttuuriympäristön tutkimusraportit.

Gadd, P. A. 1795. Akademisk Afhandling Om Medel At Underhålla och öka Skogsväxten i Finland. Åbo: Frenkellska boktryckeriet.

Harju, E.-S. & Lappalainen J. T. 2010. Kuninkaan tiekartasto Suomesta 1790. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1296. Riika: Jelgava Printing House.

Hautala, H. 1955. Miesten tekniikka. Tiedot kerätty Keskisuomalaisen Osakunnan kotiseuturetkellä Jämsässä, Jämsänkoskella ja Koskenpäällä 2.6.-16.6.1955. Keski-Suomen museo, A0167/0002.

Hennius, A. 2019. Spår av kolningen. Arkeologiskt kunskapsunderlag och forskningsöversikt. Riksantivakrieämbetet. <https://raa.divaportal.org/smash/get/diva2:1295456/FULLTEXT01.pdf> (Luettu 16.3.2024)

Hirviniemi, H. 1995. Oulunsalon Varjakka, rakennushistoria, käyttö ja kunnostus. Oulun yliopisto, diplomityö 9.5.1995. Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna, Kulttuuriympäristön tutkimusraportit.

Isomäki, P. 2018. Säkkibensaa karhunkylästä. Pekka Isomäen metsäperinneaineisto. Keuruun Veräjä, Keuruun kirjastot. <https://keuruunveraja.fi/items/show/524> (Luettu 2.3.2024)

Itkonen, T. I. (toim.) 1934. Vanhaa Hauhoa. V. 1925 toimineen kansatieteellisen kylätutkimusretkikunnan tulokset. Kansatieteellinen arkisto 1. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys.

Juvelius, E. 1752. Tiärtilwärckningen i Österbotn. Åbo: Joh. Kämpe, Kongl. Acad. bokt.

Kallio, T. 2005. Teollisuusarkeologia Suomessa, tutkimustapoja ja -ongelmia. Tekniikan Waiheita 3/2005: 40–50.

Kalmberg, G. A. 1855. Kalmbergin kartasto: Inkoo, Siuntio, Kirkkonummi, Karjaa, Karjalohja, Lohja. Helsinki: Voen. Top. Depo, 1855–1856. Topografisia karttoja ja karttasarjoja 176. Kansalliskirjasto, Doria.

Kangaskesti, J. 2019. Se syntyi sysimäellä, kasvoi hiilikankahalla – hiilimiilujen arkeologiset jäännökset Suomessa. Pro gradu. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906132728

Kangaskesti, J. 2021. Miilunpoltosta ja hiilimiiluista Suomessa. Tekniikan Waiheita 39/3: 140–159. https://doi.org/10.33355/tw.109938

Karjalainen, T. 2008. Raahe Pirttihauta 1 ja 2, kivikautisen asuinpaikan ja tervahaudan kaivaus. Museovirasto, kaivausraportti 31.3.2008. Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna, Kulttuuriympäristön tutkimusraportit.

Kehusmaa, A. 2003a. Gasum Oy maakaasuputkilinjan länsilaajennuksen historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi toukokuussa 2003. Museovirasto, inventointiraportti 16.10.2003. Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna, Kulttuuriympäristön tutkimusraportit.

Kehusmaa, A. 2003b. Turku, Kärsämäki, Lentokenttäalue. Hiilimiilun kaivaustutkimukset 23.5.2003. Museovirasto, kaivausraportti 16.10.2003. Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna, Kulttuuriympäristön tutkimusraportit.

Koskinen, J. & Soisalo, J. 2020. Kotka Keltakallio Korkeakoski Niitynmäki 2, arkeologinen kaivaus 2020. Mikroliitti Oy, kaivausraportti 5.10.2020. Museoviraston sähköinen arkisto, MV/349/05.04.01.00/2020.

Kykyri, M. 2005. Kotka, Mussalo, Etukylä, hiilimiilualueen dokumentointi ja valvontakaivaus 2004. Kymenlaakson maakuntamuseo, kaivauskertomus 26.4.2005. Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna, Kulttuuriympäristön tutkimusraportit.

Kykyri, M. 2010. Kotka, Mussalo, Takakylä, Santalahden leirintäalueen laajennus, hiilimiilujen valvontakaivaus ja dokumentointi. Kymenlaakson museo, kaivausraportti 18.2.2010. Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna, Kulttuuriympäristön tutkimusraportit.

Lassila, I. 1914. Miilunpoltto. Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion käsikirjasia N:o 9. Helsinki: J. Simelius’en perillisten kirjapaino-osakeyhtiö.

Laulumaa, V. 2018. Vaala Perttula. Kivikautisen löytöpaikan koekaivaus 4-8.6.2018. Museovirasto, kaivausraportti 8.8.2018. Museoviraston sähköinen arkisto, MV/63/05.04.01.00/2019.

Lavento, M. 2004. Maannos, maaperä ja niiden tutkimuksen menetelmät: arkeologin näkökulma. P. Pesonen & E. Raike (toim.) Arkeologipäivät 2003. Luonnontieteelliset menetelmät ja GIS arkeologiassa: 46–60. Helsinki: Suomen arkeologinen seura ry.

Lesell, K. 2004. Turku Turun lentokenttä. Museovirasto, kaivausraportti 7.11.2004. Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna, Kulttuuriympäristön tutkimusraportit.

Luoto, K. 2019. Jyväskylä Kirri 2, arkeologinen koekaivaus 12.-16.11.2018. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, kaivausraportti 3.4.2019. Museoviraston sähköinen arkisto, MV/113/05.04.01.00/2023.

Maanmittauslaitos 1915. 2032 03 Siuntio. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto, Ia.* Pitäjänkartasto 2032 03 Siuntio, 251:04. Kansallisarkisto, Astiapalvelu.

Maaranen, P. 2013. Kertomus Pyhtään Haasianiemen, Pyhtään Merikosken ja Loviisan Viirankosken tarkastusmatkoista 9-10.10.2013 ja 24.10.2013. Museovirasto, tarkastusraportti 29.11.2013. Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna, Kulttuuriympäristön tutkimusraportit.

Maaranen, P. 2023. Siuntio Ugnskleven (1000047448). Hiilimiilujen tarkastus 2022 ja suppea esitutkimus hiilenvalmistusrakennelmista. Museovirasto, tarkastusraportti 20.5.2023. Museoviraston sähköinen arkisto, MV/25079/2023.

Maaranen, P. 2024. Siuntio Ugnskleven (1000047448). Kuoppamiilujen tarkastus 2023 ja täydennys hiilen- ja tervanvalmistusta koskeviin esitutkimuksiin. Museovirasto, tarkastusraportti 3.3.2024. Museoviraston sähköinen arkisto, MV/00755/2024.

Magnus, O. 2010. Historia om de nordiska folken. Roma MDLV. Översättningen gjordes genom Michaelisgillets försorg och utgavs mellan 1909 och 1951. Örlinge: Michaelisgillet & Gidlunds förlag. Muinaisjäännösrekisteri 22.4.2024. Janakkala Tervavuori, muinaisjäännösrekisteritunnus 1000022126. Museoviraston muinaisjäännösrekisteri. < https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/ mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ ID=1000022126> (Luettu 22.4.2024)

Muinaisjäännösrekisteri 24.4.2024. Loviisa Viirankoski, muinaisjäännösrekisteritunnus 1000017615. Museoviraston muinaisjäännösrekisteri. (Luettu 24.4.2024)

Muinaisjäännösrekisteri 25.4.2024 Oulu Varjakansaari, muinaisjäännösrekisteritunnus 1000038079. < https://www. kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000038079 > (Luettu 25.4.2024)

Nykänen, P. 1999. Bensiinihiilivetyjen valtiaat. Voitelu- ja moottoripolttoaineiden tutkimus Suomessa vuoteen 1948. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. STH Julkaisuja Nro 2. Helsinki: Tekniikan historian seura.

Peltonen, K. 2000. Jyrkkäkosken ruukin restaurointi 1996–1998. Museovirasto, restaurointikertomus 31.8.2000. Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna, Kulttuuriympäristön tutkimusraportit.

Pesonen, P. 2015. Virolahti Kasettelevankangas 2, kivikautisen asuinpaikan ja keskiaikaisen hiilimiilun arkeologinen kaivaus 18.–22.5.2015. Museovirasto, kaivausraportti 10.12.2015. Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna, Kulttuuriympäristön tutkimusraportit.

Poutiainen, H. 2014a. Maaninka Keskisaari eteläosa 1–4 hiilihautojen kaivaus ja Keskisaari Eteläranta ja Haaponiemi esihistoriallisten asuinpaikkojen rajaus 2014. Mikroliitti Oy, kaivausraportti 2.12.2014. Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna, Kulttuuriympäristön tutkimusraportit.

Poutiainen, H. 2014b. Janakkala Tervavuori, hiilimiilujen arkeologinen kaivaus 2014. Mikroliitti Oy, kaivausraportti 4.12.2024. Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna, Kulttuuriympäristön tutkimusraportit.

Poutiainen, H. 2014c. Tuusula Kirjokallio, historiallisen ajan hiilimiilualue kartoitus ja kaivaus 2013. Mikroliitti Oy, kaivausraportti 31.12.2024. Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna, Kulttuuriympäristön tutkimusraportit.

Pussinen, V-M. 2012. Varhainen maahanmuuttajaryhmä – vallonit Suomessa 1600- ja 1700-luvuilla. Siirtolaisuus-Migration 1/2012: 13–17.

Rühs, F. 1813. Finland och dess invånare. Andra delen. Stockholm: Johan Hörberg.

Seppänen, V. 1939. Miilunpoltto. Helsinki: Keskusmetsäseura Tapio.

Soldan, A. F. 1861. Om Finlands tjärindustri och dess möjliga förbättring. Helsinki: Kejsarliga Senatens Tryckeri.

Talve, I. 1979. Suomen kansankulttuuri. Vantaa: Hansaprint Oy. Uusintapainos.

Tiainen, T. 2017. Iitti Tillolankangas, hiilimiilun arkeologinen tutkimus. Mikroliitti Oy, kaivausraportti 22.9.2017. Museoviraston sähköinen arkisto, MV/00869/2024.

Tiainen, T. 2019. Jyväskylä Kirri 2. Arkeologinen tarkkuusinventointi ja kaivaus 2019. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, kaivausraportti 19.12.2019. Museoviraston sähköinen arkisto, MV/434/05.04.01.00/2020.

Tiainen, T. 2023. Kihniö Pyhäniemi, arkeologinen tarkkuusinventointi. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, inventointiraportti 19.1.2023. Museoviraston sähköinen arkisto, MV/39/05.04.01.00/2023.

Träskman, P. 1740. Gårdsböle; Gårdsböle och Grönskog: Egokarta med beskrifning (1740–1740). Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, MHA U Uudistuskartat ja -asiakirjat, B Uudenmaan lääni, Siuntio, B44:19/1–2. Kansallisarkisto, Astiapalvelu.

Valmari, J. & Wainio, W. 1913. Puun hiilto. Suomen Metsähoitoyhdistys Tapion käsikirjasia N:o 4. Helsinki: J. Simelius’en perillisten kirjapainoyhtiö Osakeyhtiö. Toinen laajennettu painos.

Vilkuna, K. 1935. Varsinaissuomalaisten kansanomaisesta maataloudesta. Kansatieteellinen tutkimus. Porvoo: Werner Söderström osakeyhtiön kirjapaino.

Vilkuna, K. H. J. 1994. Valtakunnan eduksi, isänmaan kunniaksi, ruukinpatruunalle hyödyksi. Suomen rautateollisuus suurvalta-ajalla. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Historiallisia tutkimuksia 188. Tampere: Tammerpaino Oy.

Vuorela, T. 1975. Suomen kansankulttuuri. Porvoo: WSOY. Neljäs painos.

Vuoristo, K. 2017. Tuusula Kolamilsbotten. Hiilimiilujen kaivaus 8–11.8.2017. Museovirasto, kaivausraportti 31.8.2017. Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna, Kulttuuriympäristön tutkimusraportit.

Wallner, M. E. 1746. Kolare konsten uti Swerige, korteligen beskrifwen af Magnus E. Wallner. Stockholm: Peter Jöransson Nyström.

Yrjänä, J. 2009. Metsäpirulainen. Liikemies Erik Johan Längman (1799–1863) talousjärjestelmän murroksessa. Väitöskirja, Helsingin yliopisto.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-07-08

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit