Arkeologinen esiselvitys kaupunkisuunnittelun työkaluna

Kirjoittajat

  • Teemu Väisänen

DOI:

https://doi.org/10.61258/mt.138570

Abstrakti

Vuonna 2021 Varkauden kaupunki tilasi koko kaupungin alueen kattavan esiselvityksen Museoviraston arkeologisilta kenttäpalveluilta. Esiselvityksessä arvioitiin arkistolähteiden, kartta‐aineiston sekä ennustavien mallien avulla alueen arkeologista potentiaalia ja maastotutkimustarvetta. Esiselvityksen esittelyn lisäksi tässä katsauksessa tarkastellaan, millaisia haasteita esiselvityksellä on kaupunkisuunnittelun kannalta, mutta toisaalta sitä, miten esiselvitykset voivat olla käyttökelpoisia työkaluja inventointeja suunnitellessa.

Lähdeviitteet

Aroalho, J. 1994. Varkauden esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointi 1994. Tutkimusraportti. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/raportti/read/asp/r_raportti_det.aspx?RAPORTTI_ID=136084

Aukia, L.-M. 2010. Rannansiirtyminen ja ihmisen toimintaympäristön muutos Mätäjokilaakson alueella esihistoriallisella ajalla. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, maantieteen laitos. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201103221370

Debenjak-Ijäs, A. 2018. Asutusta etsimässä. Menetelmiä myöhäisrautakautisen asutuksen paikantamiseksi. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, arkeologian oppiaine. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803161482

Häkälä, P. 2015. Valtion metsätalousmaiden kulttuuriperintöinventointi 2015 – Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Tutkimusraportti. Metsähallitus, Metsätalous. https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/raportti/read/asp/r_raportti_det.aspx?RAPORTTI_ID=147311

Ikäheimo, J. 2021. Tervahautojen ilmalaserkeilausavusteinen työpöytäinventointi Suomussalmella. Muinaistutkija 3/2021: 213–365.

Ikäheimo, J. & Seitsonen, O. 2021. Maanmittauslaitoksen uusi ja tarkempi laserkeilausaineisto (Laserkeilausaineisto 5p) kuoppajäännösten tutkimuksessa. Muinaistutkija 2/2021: 2–18.

Jussila, T. 2006. Varkaus Konnansalo. Kaava-alueinventointi. Tutkimusraportti. Mikroliitti Oy. https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/raportti/read/asp/r_raportti_det.aspx?RAPORTTI_ID=104611

Jussila, T. & Sepänmaa, T. 2010. Varkaus-Kontiolahti voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2010. Tutkimusraportti. Mikroliitti Oy. https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/raportti/read/asp/r_raportti_det.aspx?RAPORTTI_ID=142249

Jussila, T. & Kriiska, A. 2006. Pyyntikulttuurin asuinpaikkojen rantasidonnaisuus. Uusia näkökulmia Suomen ja Viron kivi- ja varhaismetallikautisten asuinpaikkojen sijoittumiseen. P. Pesonen & T. Mökkönen (toim.) Arkeologipäivät 2005. Arkeologia ja kulttuuri & uutta kivikauden tutkimuksessa: 36–49. Hamina: Suomen arkeologinen seura.

Kankkunen, P. 2009. Varkaus Konnansalo 3. Kivikautisen asuinpaikan kaivaus. Tutkimusraportti. Museovirasto. https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/raportti/read/asp/r_raportti_det.aspx?RAPORTTI_ID=141184

Lappalainen, J., Wolcke, L. & Pylkkänen, A. 2008. Suomen sodan historia 1808–1809. Hämeenlinna: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Laulumaa, V. 2021. Iisalmi. Iisalmen arkeologinen esiselvitys. Tutkimusraportti. Museovirasto, arkeologiset kenttäpalvelut. https://asiat.museovirasto.fi/case/MV/490/05.04.01.00/2021

Laulumaa, V. & Lagerstedt, J. 2017. Sisävesialueiden perinnekohteiden inventointi ja kuntokartoitus v. 2017. Vuoksi pohjoisosat, Kokemäen- ja Oulujoen vesistöalue. Tutkimusraportti. Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut. https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/raportti/read/asp/r_raportti_det.aspx?RAPORTTI_ID=148016

Laulumaa, V. 2020. Rantasalmi. Linnansaaren kansallispuiston arkeologinen inventointi 15.– 20.8.2020. Tutkimusraportti. Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut. https://asiat.museovirasto.fi/case/MV/383/05.04.01.00/2021

Laulumaa, V. 2022. Kankunharjun, Pohjoisniemen ja Taipaleenraitin asemakaavojen muutosalueiden arkeologinen inventointi 4.5.2022. Tutkimusraportti. Museovirasto, arkeologiset kenttäpalvelut. https://asiat.museovirasto.fi/case/MV/238/05.04.01.00/2022

Mökkönen, T. & Laulumaa, V. 2018. Espoo. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan yleiskaavatasoinen arkeologinen esiselvitys 2018. Tutkimusraportti. Museovirasto, arkeologiset kenttäpalvelut. https://asiat.museovirasto.fi/case/MV/57/05.04.01.00/2019

Nurminen, Teija 1992. Kangaslammin muinaisjäännösinventointi 1992. Tutkimusraportti. Savonlinnan maakuntamuseo. https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/raportti/read/asp/r_raportti_det.aspx?RAPORTTI_ID=136246

Pesonen, Petro 2007. Varkaus Konnansalo 3. Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus. Tutkimusraportti. Museovirasto. https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/raportti/read/asp/r_raportti_det.aspx?RAPORTTI_ID=118470

Pirinen, K. 1988. Savon keskiaika. P.-L. Lehtosalo-Hilander & K. Pirinen (toim.) Savon Historia I. Kuopio: Kustannuskiila.

Pohjakallio, L. 1975. Varkauden esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointi. Tutkimusraportti. Kuopion museo. https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/raportti/read/asp/r_raportti_det.aspx?RAPORTTI_ID=136039

Raninen, S. & Wessman, A. 2015. Rautakausi. G. Haggrén, P. Halinen, M. Lavento, S. Raninen & A. Wessman (toim.) Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle: 19–121. Helsinki: Gaudeamus.

Soikkanen, H. 1963. Varkauden historia. Helsinki: Varkauden kaupunki.

Vaden, A.-R. 2020. Porvoonjokilaakson kivikautiset kohteet – sijaintiin vaikuttavat tekijät ympäristön ja arkeologisten muuttujien avulla tarkasteltuna. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, arkeologia.

Väisänen, T. 2021. Varkaus. Varkauden arkeologinen esiselvitys. Tutkimusraportti. Museovirasto, arkeologiset kenttäpalvelut. https://asiat.museovirasto.fi/case/MV/215/05.04.01.00/2022

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-05-27

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit