Kokeilevaa arkeologiaa ja tieteen popularisointia - ajatuksia menneisyyttä koskevan tiedon tuottamisesta ja välittämisestä

Kirjoittajat

  • Päivi Maaranen Museovirasto

DOI:

https://doi.org/10.61258/mt.138517

Abstrakti

Artikkelissa käsitellään kokeilevaa arkeologiaa ja arkeologisen tutkimuksen tulosten popularisointia ylei- sötilaisuuksien yhteydessä. Kokeilevan arkeologian tapauksena käsitellään Grönlannista löydetyn niin kutsutun Rønbjergin puvun konstruktioiden tekoon liittyvää prosessia ja sen tuloksia. Työn yhteydessä puvusta on valmistettu kaksi hieman toisistaan poikkeavaa konstruktiota. Yleisötilaisuuksissa tehtyä arke- ologian popularisointia eli yleistajuistamista pohditaan omien kokemusten pohjalta. Tieteen popularisoin- ti yleisötilaisuuksissa on mahdollistanut arkeologisen tutkimuksen esittelemisen sekä tiedon välittämisen arkeologisten löytöjen luonteesta ja tulkitsemista tapahtumakävijöille vastavuoroisen keskustelun kautta. Artikkeli perustuu vuoden 2022 Arkeologipäivillä pidettyyn esitelmään.

Lähdeviitteet

Anderson, J. 1982. Living history: simulating everyday life in living museums. American Quarterly 34(3): 290–306.

Book of Hours Netherlands, Utrecht, 1500-1510. MS M.166 fol. 13v. The Morgan Library and Museum, New York.

Ch’ng, E. 2009. Experiential archaeology: Is virtual time travel possible? Journal of Cultural Heritage 10/2009: 458–470.

Die Hausbücher der Nürnberger Zwölfbrüdersitftungen. Amb. 317.2° Folio 74 verso (Mendel I). Stadbibliothek Nürnberg, Nürnberg.

Enqvist, J. 2016. Suojellut muistot. Arkeologisen perinnön hallinnan kieli, käsitteet ja

ideologia. Akateeminen väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: Unigrafia.

Flores, J. R. 2013. Experimental Archaeology: an ethnography of its perceived value and impact in archaeological research. Thesis, University of Exeter.

Geijer, A. & Franzén, A. M. & Nockert, M. 1994. Drottning Margaretas gyllene kjortel i Uppsala domkyrka – The golden gown of Queen Margareta in Uppsala Cathedral. Stockholm: Vitterhets, historie och antikvitets akademien.

González-González, J-M. 2022. Educating in History: Thinking Historically through Historical Reenactment. Soc. Sci. 2022, 11(6), 256. https://doi.org/10.3390/socsci11060256.

Grömer, K. & Joergensen, L. B. & Mautendorfer, R. 2013. Visions of Dress: Recreating Bronze Age Clothing from the Danubian Region. Textile 11(3): 218–241. https://doi.org/10.2752/175183513x1379321037403.

Hageneuer, S. 2020. The Challenges of Archaeological Reconstruction: Back Then, Now and Tomorrow. S. Hageneuer (toim.) Communicating the Past in the Digital Age: Proceedings of the International Conference on Digital Methods in Teaching and Learning in Archaeology (12–13 October 2018): 101–112. London: UbiquityPress. https://doi.org/10.5334/bch.h.

Hald, M. 1950. Olddanske Tekstiler, Komparative tekstil- og dragthistoriske Studier paa Grundlag af Mosefund og Gravfund fra Jernalderen. København.

Hald, M. 1980. Ancient Danish Textiles from Bogs and Burials, a Comparative Study of Costume and Iron Age Textiles. Publications of the National Museum, Archaeological-Historical Series Vol. XXI.

Hours of the Blessed Virgin Mary. MS Harley 6563, f. 65. British Library, London.

Johnson, M. 2007. Ideas of landscape. Oxford: Blackwell Publishing.

Jones, C. 2014. “You could See it [the Past] in your Mind”: What Impact might Living History Performance Have on the Historical Consciousness of Young People? EXARC Journal Issue 1/2014.

Kruseman, G. 2019. Comparing hose: Thorsberg c.250 and Stockholm 1567. The Medieval Dress

and Textile Society 90: 3–4.

Luoto, J. & Siiropää, M. 2000. Kokemuksia amatöörien muinaisjäännösinventoinnista. P. Maaranen & T. Kirkinen (toim.), Arkeologinen inventointi. Opas inventoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen: 220–229. Helsinki: Museovirasto.

Luttrell Psalter. Add MS 42130: 1325–1340, folio 202v. British Library, London.

Lähteenmäki, M-L. 2006. Reflektiivinen dialogi ongelmaperustaista koulutusta rakentavassa yhteistyössä. Esimerkkitapauksena fysioterapeuttien koulutus. Aikuiskasvatus 2/2006: 84–95.

Maaranen, P. 2024. Kuinka emäntä odotti ja imetti? Käytännön kokeiluja ja kokemuksia äitiydestä rautakauden naisen puvussa. H. Etu-Sihvola, U. Moilanen & J. Therus (toim.), Luihin ja ytimiin. Tutkimuksia ja tulkintoja Euran Luistarin kalmistosta. I märg och ben. Studier och tolkningar kring Luistari gravfält i Eura: 197–206. Turku: Sigillum.

Martínez, M. E. M. 2023. The Nursing Madonna in the Middle Ages: An Interdisciplinary Study. Religions 14(5): 568. https://doi.org/10.3390/rel14050568.

Mathieu, J. R. 2002. Introduction – experimental archaeology: replicating past objects, behaviors, and processes. J. R. Mathieu (toim.) Experimental archaeology: Papers from a symposium session on experimental archaeology organized for the Society for American Archaeology annual meetings in Chicago, Illinois in 1999: 1–11. Oxford: Archaeopress.

Miettinen, N. 2016. Puhetta popularisoinnista: kuinka tiedettä yleistajuistetaan mediassa? Kieli, koulutus ja yhteiskunta 7(4).

Muurimäki, E. 2002. Mikä on ”rekonstruktio”? Muinaistutkija 3/2002: 59–60.

Mäki, M. 2020. Polkuja esihistoriasta tulevaisuuksiin. Matkailun tulevaisuuksia ja toimijoita arkeologisilla maastokohteilla. Kansatieteellinen arkisto 61. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys.

Nockert, M. 1997. Bockstenmannen och hans dräkt. Hallands länsmuseet. Borås: Centraltryckeriet.

Oesch, E. 1994. Totuus ja metodi hermeneutiikassa. niin ja näin 2/94: 9–12.

O’Neill, B. & O’Sullivan, A. 2020. Experimental archaeology and (re)-experiencing the senses of the medieval world. R. Skeates & J. Day (toim.) The Routledge Handbook of Sensory Archaeology: 451–466. London: Routledge.

Paardekooper, R. 2008. Experimental archaeology. D. M. Pearsall (toim.) Encyclopedia of Archaeology 2008: 1345–1358. Oxford: Elsevier/Academic Press.

Petersen, T. B. 2012. To Be or Not to Be: Thoughts on Living History - Some Personal Remarks. EXARC Journal Issue 3/2012.

Shanks, M. 1998. The life of an artifact in an interpretive archaeology. Fennoscandia archaeologica XV: 15–30.

Siltainsuu, J. 2012. Arkeologikeskeisyydestä kohti yleisökeskeisyyttä. Muinaistutkija 3/2012: 29–35.

Vaara, R. 2002. Menneisyyden elävöitys ja arkeologisten ”rekonstruktioiden” problematiikka. Muinaistutkija 2/2002: 33–37.

Vaara, R. 2003. ”Rekonstruktion” monet merkitykset. Muinaistutkija 1/2003: 50–51.

Vilkuna, J. 1988. Kokemuksia esihistoriallisten esineiden käyttökokeista. Muinaistutkija 4/1988: 11–16.

Vuorinen, J-M. 2009. Rakennukset ja rakentajat Raision Ihalassa rautakauden lopulla ja

varhaisella keskiajalla. Annales Universitatis Turkuensis C 281.

Østergård, E. 2004. Woven into the Earth. Textiles from Norse Greenland. Aarhus: Aarhus University Press.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-20

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit