Arkeologian harrastusyhdistykset Suomessa

Kirjoittajat

  • Teemu Väisänen
  • Jan Fast

DOI:

https://doi.org/10.61258/mt.131690

Abstrakti

Arkeologian harrastustoiminta on kehittynyt Suomessa muinaisesineiden keräilystä ja kaivauksilla avusta-misesta entistä monimuotoisemmaksi, sisältäen muun muassa muinaisjäännösten hoitoa, julkaisutoimin-taa ja ryhmämatkailua. Etenkin 1990-luvulla yleistyneet yleisökaivaukset ovat muuttaneet arkeologianharrastamisen dynamiikkaa, sillä yleisökaivauksilla arkeologian harrastajat eivät enää vain osallistu lisä-työvoimana kaivauksille, vaan kaivaukset itsessään järjestetään heitä varten. Arkeologisen yleisötyön mo-nipuolistunut kenttä on tarjonnut edellytykset arkeologian toimintaa koordinoivien harrastusyhdistystenperustamiselle. Tässä katsauksessa perehdymme arkeologian harrastajayhdistysten historiaan, yhdistystenjärjestämään toimintaan ja yhteistyöhön arkeologien kanssa.

Lähdeviitteet

Ahtiainen, K. 2008. Lehden havinaa. Arkeologia NYT! 4/2008: 3–4.

Fast, J. 1997. Karjaa Degerby Domargård. Merovingi-/viikinkiaikaisen polttokalmiston kaivaus ja rautakautisen asuinpaikan koekaivaus.

Forsius, A. 2010. Päätössanat. H. Poutainen (toim.) Hirviveneestä hullunkaaliin. Muinaisuskomukset arkeologisen aineiston tulkinnassa. Hämeenlinna: Päijät-Hämeen tutkimusseura.

Halinen, P. 1995. SARKS:n syyskokous ja harrastaja-arkeologitapaaminen Kansallismuseossa 30.9. Muinaistutkija 4/1995: 3.

Herrala, R. 2004. Tervetuloa Tuluskiven pariin! Tuluskivi: 2.

Hirviluoto, A. 1992. Arkeologit ja muinaisuuden harrastajat. Muinaistutkija 1/1992: 3–8.

Huurre, M. 2002. Suomen arkeologisen seuran vaiheita. Suomen arkeologinen seura. http://www.sarks.fi/arkisto/historiikki.html (Luettu 23.12.2022).

Immonen, V. & Kinnunen, J. 2020. Kulttuurinen kestävyys 2010-luvun metallinilmaisinharrastuksessa. Muinaistutkija: 2/2020.

Jatuli ry. 2019. Toimintakertomus vuodelta 2018. http://yhdistykset.ekarjala.fi/jatuli/Toimintakertomus%202018.pdf (Luettu 23.12.2022)

Keränen, A. 1994. Arkeologian harrastustoimintaa Turun seudulla. Muinaistutkija 1/1994: 13–15.

Kirkinen, T. 2023. Harjavalta Hiittenharju, myöhäisneoliittinen asuinpaikka. Maanäytteiden ja kvartsiesineiden pintojen kuituanalyysi 2023. Raportti.

Kuusisto, K. 2021. Keskiaikaharrastajien kulttuuriperintöasiantuntijuus historiakulttuurien käytännöllisen aktiivisuuden kentällä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma.

Lehtinen, L. 2014. Vapaa-ajan arkeologit. P. Halinen, V. Immonen, M. Lavento, T. Mikkola, A. Siiriäinen & P. Uino (toim.) Johdatus arkeologiaan: 451–456. Tallinna: Gaudeamus.

Leskinen, M. 1979. Salomon Wilskman: merkillinen ja merkittävä Junnoon Salu. E. Ahlberg (toim.) Kytösavut XIII: 207–217. Seinäjoki: Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto.

Maaranen, P. 2016. Yli 30 vuotta arkeologisten kenttätöiden esittelypäiviä Museovirastossa. Museoviraston blogi. http://blogi.nba.fi/2016/arkeologisten-kenttatyopaivien-historiaa (Luettu 23.12.2022).

Marila, M. & Ilves, K. 2021. Maritime Archaeology in Finland: History and Future Tasks. Journal of Maritime Archaeology 16: 333–217.

Miettinen, M. 1987. Harrastaja-arkeologia, mitä, miksi, miten? Puhe maakunnallisessa museopäivässä Kainuun museossa 18.11.1987.

Miettinen, M. 2002. Jämsä 65 Hietamäki. Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus. Tutkimusraportti. Museovirasto.

Mikkola, E. & Talvio, T. 2000. A silver coin hoard from Orijärvi, Kihlinpelto in Mikkeli rural commune, province of Salo, Eastern Finland. Fennoscandia archaeologica XVI: 129–138.

Moilanen, U., Jokela, J., Siltainsuu, J., Aalto, I., Koivisto, A., Viljanmaa, S. & Näränen, J. 2019. Yleisökaivauksen suunnittelun ja toteutuksen hyvät käytännöt. Muinaistutkija 3/2019: 2–17.

Mäki, M. 2020. Polkuja esihistoriasta tulevaisuuksiin. Matkailun tulevaisuuksia ja toimijoita arkeologisilla maastokohteilla. Kansatieteellinen arkisto 61. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys.

Parkkonen, A. 2022. Juusjärven esihistoriallisen kalliomaalauksen puhdistamishanke. Muinaistutkija 3/2022: 22–33.

Partanen, H. 1994. Mikkelin harrastaja-arkeologit. Muinaistutkija 1/1994: 10–12.

Purhonen, P. 1994. Harrastaja-arkeologit ja Museovirasto. Arkeologia NYT! 2/1992: 3–5.

Rantanen, P. 2012. Arkeologian harrastajaseurat esittäytyvät, osa 2: Ango ry. Hiisi 1/2012: 6–8.

Rantanen, P. 1994. Arkeologian harrastajien järjestäytyminen pääkaupunkiseudulla. Muinaistutkija 1/1994: 7–9.

Rantanen, P., Kangasmaa, A., Lehtinen, K., Seppinen, M. & Tuovinen, A.-P. 2022. Arkeologian harrastajat Ango ry 2002–2022. Helsinki: Ango ry.

Sarsa ry. 2011. Arkeologian harrastajaseurat esittäytyvät, osa 1: Sarsa ry. Hiisi 2/2011: 11–12.

Schulz, H.-P. 2008. NAU 2007. Kruunupyy Alaveteli. Honkobackharjun jätinkirkko. Arkeologiset tutkimukset 6.8. –17.8.2007. Tutkimusraportti. Kroboby Folkhögskola & K.-H. Renlundin museo.

Silén, S. 2007. Muinaisuuden metropostia nykypäivään. Pihtiputaan kulttuuriympäristöohjelma. Helsinki: Keski-Suomen ympäristökeskus.

Siltainsuu, J. 2012. Voimavara vai uhka? Yleisön ja asiantuntijan kohtaaminen yleisökaivauksella. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, arkeologian oppiaine.

Takala, H. 1992. Arkeologian harrastajan opas. Helsinki: Kirjayhtymä Oy.

Vilén, H., Kumlander, H. & Eloranta, M. 2011. Neljännesvuosisata ystävätoimintaa. Turun maakuntamuseon ystävät – Åbo landskapsmusei vänner 1983–2008. M. Söderström (toim.) ABOA 2007–2008: 211–231. Turku: Turun maakuntamuseo.

Väisänen, T. 2018. Opiskelijana harrastajien joukossa. Hiisi 1/2018: 34–38.

Väisänen, T. 2023. Satakunnan arkeologinen seura – uuden yhdistyksen alkutaival. Hiisi 1/2023.

Westlin, C. 1999. Arkeologisk Undersökning. Pörnullbacken. Vörå sn. Arkeologisk Rapport. Umeå Universitetet, Institutionen för Arkeologi.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-06

Numero

Osasto

Vertaisarvioimattomat artikkelit